Archive for April, 2009

Veri Ambarı Konsepti

Veri Ambarı Konsepti 

Aşağıdaki dokuman veri ambarı konseptini açıklamaktadır. Mimari hakkında genel bilgi ve veri ambarı kullanımı yanında veri ambarı konseptinin SAP Netweaver BI içindeki somut implementasyonu gösterilmektedir.

Veri Ambarı Kullanımı 

Raporlama, analiz ve iş verilerinin yorumlanması bir firmanın  rekabete dayanım, proseslerin optimize edilmesi ve pazara anında ve hızla tepki verebilmesi açısından merkezi öneme sahiptir.

Firma verileri genellikle veri girişi için kullanılan birden çok uygulamaya dağınıktır. Bu verilerin analiz edilmesi sadece verinin farklı kaynaklarda olması nedeniyle değil ayrıca verilerin analiz değil işlemeye yönelik optimize edilmiş bir formatta saklanmasından dolayı zordur. Veri analizi operatif veri işleme üzerine ilave sistem yükü getirmektedir. Daha da öte veri heterojen uygulamalardan gelmiştir ve daha öncesinde standardize edilmesi gereken heterojen formatlarda bulunmaktadır. Uygulamalar ayrıca tarihi verileri sınırlı bir boyutta saklamaktadır. Tarihi veri analizde önemli olabilir. 

O nedenle veri saklama ve veri analizini destekleme amacıyla farklı sistemlere gereksinim vardır. Bu tür bir sistem veri ambarı olarak adlandırılır.

Bir veri ambarı heterojen kaynaklardaki verileri dönüştürüp, konsolide edip, temizleyip, saklayarak entegre eder ve  bu verileri analiz ve yorumlama amaçlarıyla sunma hizmeti verir.

Kurumsal Veri Ambarı (Enterprise Data Warehouse (EDW))

Bir veri ambarının sunacağı bilginin türü büyük oranda olarak bireysel iş ihtiyaçları tarafından belirlenir. Pratikte bu sıklıkla silolar (silos) yada soba boruları (stove pipes) adı verilen bir kaç izole uygulama ile sonuçlanır. Bu izole edilmiş uygulamalardan kaçınmak için, kapsamlı, uyumlu bir veri ambarı sistemi yani kurumsal veri ambarı sıklıkla tercih edilir.

 

Bir kurumsal veri ambarı tüm farklı katmanları içerecek şekilde yapılandırılmış firma genelinde bir veri ambarıdır. Bir organizasyon çapında tek ve merkezi bir veri ambarı katmanı da ayrıca kurumsal veri ambarı olarak ifade edilir.

 

Bir kurumsal veri ambarı ensek yapılara ve katmanlara izin vermelidir ki yeni iş zorluklarına (challenge) (değişen amaçlar, birleşmeler ve elde edinmeler) hızlıca tepki verebilsin.

Bir Veri Ambarı Oluşturmak ve Çalıştırmak 

Bir veri ambarının ve özellikle bir kurumal veri ambarının yapılandırılması ve çalıştırılması yüksek oranda karmaşıktır ve yeterli araçların desteği olmadan çözümlenemez. SAP NetWeaver BI tüm veri ambarı proseslerini içeren, veri çekimi proseslerinden veri ambarı mimarisine ve analiz ve raporlamaya kadar entegre bir çözüm sunmaktardır.

SAP Netweaver’ın bir İş Zekası (Business Intelligence) elemanı olarak Veri Ambarlama aşağıdakileri sağlamaktadır:

     Veri Sunumu (Data staging):

     Verinin çekme (Extraction), dönüşüm (transformation), yükleme (loading) (ETL) işlemler: Tüm veri kaynaklarına arkaplan veri çekimi (via JDBC, file, XMLA, ODBO,  ..) ile ulaşılabilir. SAP uygulamaları için Veri Çekiciler (Extractors) sunulur ya da üretilir (generate). Diğer sağlayıcıların standart uygulamalarına  SAP dışı ETL araçlarını entegre ederek ulaşılabilir.

     Gerçek-zamanlı veri ambarlama: Gerçek zamanlı veri elde etme teknolojisi kullanılarak operasyonel veri saklama alanından olay-zamanına-yakın  (event-near) bilgi elde edebilme gerçekleştirilir..

     Uzak Veri Ulaşımı (Remote data access): Veriye BI sistemi içinde saklamadan SanalSağlayıcılar (Virtual Provider) kullanılarak ulaşılabilir. (aşağıda).

     Bir katman mimarisi modelleme:  BilgiKüpleri mimarilendirilmiş data mart katmanında yıldız şemaları (star schema) ( bir büyük olgu tablosu (fact table) ve onu çevreleyen boyut tabloları) modellemeye izin verir. SanalSağlayıcılar kaynak veriye direkt olarak ulaşmayı sağlar.

      Bilgi küpleri Paylaşımlı ya da Uyan Boyutlar (Shared or Conformed Dimensions (ana veri tabloları)) kullanılarak sanal yıldız şemaları (MultiProvider-ÇokluSağlayıcı) halinde kombine edilebilir.

Kararlı sunum alanı (persistent staging area), veri ambarı katmanı ve operasyonel veri saklama (operational data store) düz haznelerden (flat stores)  VeriSaklama (DataStore) nesnelerinden oluşturulmuştur.

BilgiNesneleri (karakteristik ve göstergeler), BilgiKüpü ve VeriSaklama (DataStore) nesne tanımlarının temelini oluşturur. Dikey uyumluluk farklı katmanlarda aynı BilgiNesnelerini kullanarak sağlanır ve böylece heterojen araçlar kullanıldığında karşılaşılabilecek arayüz problemlerinden kaçınılır.

     Dönüşüm (Transformation): Dönüşüm kuralları verileri temizleme ve konsolide etme hizmetini görür.

     Veri Akışını Modelleme: Veri aktarım prosesleri veriyi farklı veri hazmelerine transfer etme hizmetini verir. Proses zincirleri kullanarak veri işleme programlanabilir ve bir monitör kullanılarak gözlemlenebilir.

     Analiz için veri sunumu: Business Explorer kullanarak herhangi bir BilgiSağlayıcı’ya dayanan sorgular tanımlayabilirsiniz. BEx sorguları kullanıcılara Portal üzerinde sağlanan veya Microsoft Excele dayanan uygulamaların temelini oluşturmaktadır.

 

07

04 2009

BI Nesnelerinin Çevirimi

BI Nesnelerinin Çevirimi 

Kullanım

Data Warehousing Workbench’in Çeviri fonksiyonel alanı içinde bir veya birden çok metadata nesnesini toplayabilir ve daha sonra bunların uzun ve kısa metinlerini çevirebilirsiniz..

Entegrasyon

Data Warehousing Workbench’in , Çeviri fonksiyonel alanında çevrimi yapılacak nesnelerin bir parka listesi oluşturulur.

            Standart yöntem bir parka listesi oluşturulmasıdır. Ancak global ayarları “değiştirilemez”  olarak ayarlanmış bir sistemde parka listesi oluşturulamayacağından bu gibi durumlarda bir workbench request kullanılır. Ayrıntılı bilgi için  SAP Note 885571.

Çeviri planlayıcısını  translation planner (transaction SLWB) çağırmak için bu kullanılır.

Çeviri sonrasında, RSO_AFTER_TRANSLATION programını çalıştırmak zorundasınız.

Warehousing Workbench’in Taşıma Bağlantısı fonksiyonel alanından çevrimi yapılan nesneler taşınır.

Özellikler

Çalışma listesi nesne çevrimi için otomatik olarak aşağıdaki nesneleri içerir.

Bir nesnenin Çalışma Listesi

İçerilen nesne

Örnek

BI nesnesi

Sorgu

Bu nesnenin alt nesneleri

Sorgu için: BilgiNesneleri (karakteristik ve göstergeler) ve BilgiSağlayıcının ön tanımlı yapıları .

Bu nesneye bağlı diğer nesneler

Sorgu için: Sorgunun içine gömüldüğü bir sorgunun çalışma sayfaları.

Aktiviteler

Çevrim Amacıyla Data Warehousing Workbench te nesnelerin toplanması

       1.      Data Warehousing Workbench’i çağırın. (SAP Kolay Erişim ekranında  Modeling ® Data Warehousing Workbench: Modeling) Navigasyon penceresi ya da Git menüsünden , Çeviri fonksiyonel alanını seçiniz

       2.      Eğer bir kaynak system atamak / tayin etmek istiyorsanız,  Kaynak system tayinini seçiniz. f you want to assign a source system, select the  Source System Assignment function. The Choose Source System by Default? dialog kutusu açılır.

       3.       Gruplama ve Toplam kip’inde istenilen ayarları değiştirin..

       4.      Data Warehousing Workbench’in navigasyon alanında , Nesne tipleri girişi ni seçin. Ekranın merkez alanında system çevrimi yapılabilecek tüm nesnelerin listesini gösterir..

Gruplama çevirinin veri akışında nesnelerin seçiminden once ya da sonra kullanılabilir. Bu size yapılandırılmış bir kaynak system senaryosunu çevirme imkanı verir. Örneğin BilgiKaynakları ve BilgiKüpleirnden sorgu ve çalışma kitaplarına doğru.

       5.      Ekranın merkez alanında   Nesne seçimini seçiniz.  Sürükle-Bırak kullanarak sağ taraftaki Toplanan Nesneler listesine transfer ediniz.

Toplanan/Seçilen Nesneler alanında system seçilen nesneler ve bunlara bağlı olan nesneleri gösterir..

Aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

     Sistem sadece seçilen nesneleri çevrim listesine yazar.

     SAP isim alanındaki nesnelere otomatik olarak seçilmezler.

     Taşıma bağlantısı fonksiyonel alanında olduğu gibi context menu üzerinden bir dalın herşeyini seçebilir ya da seçimini kaldırabilirsiniz..

     Nesne metinleri sadece bir nesnenin aktif versiyonuna (A) ait se ya da bir Business Content geliştirme sisteminin sunum versiyonunda (D) ise çevrilebilirler. Çünkü sadece bu nesneler transfer edilir. Nesne metinlerini değiştirdiğinizde çevrim öncesinde bunları aktifleştirmek zorundasınız.

    Eğer metinleri nesne özelliklerinden kopyalanmıyorsa, BilgiNesneleri yanında Dolaşma özellikleri de (Navigation attributes) çevrilmelidir. Dolaşma özelliği 0COSTCENTER__0RESP_PERS için, 0RESP_PERS çevrilmez; karakteristik 0COSTCENTER ise bu dolaşma özelliğinin metinleri ile beraber çevrilir. Eğer çevrim için dolaşma özelliğinin metinlerine ulaşamıyorsanız RADNTLANG programını çalıştırınız Bilgi için, SAP Note 480671.

     Metadata nesneleri için üretilen DDIC nesnelerinin metinleri BI system arayüzünde gösterilmezler. Dolayısıyla çevrilmeleri gerekmez.

       6.      Çevir  seçiniz. Çeviri için parka listesi ekranı açılır..

Data Warehousing Workbench içinden bir Parça Listesi oluturmak

Bir çalışma listesi üretmek için çevrimi yapılacak nesneleri içeren bir parça listesi gereklidir.

       7.      Oluştur  seçinz. Select Request Type diyalog kutusu açılır.

       8.      Parça Listesi’ni seçiniz. Request dialog kutusu açılır.

Eğer bir parça listesi oluşturmıyorsanız, örneğin system değişikliğe kapalı ise bu durumda bir wokbench requesti kullanabilirsiniz.

       9.      Bir isim vererek (müşteri isim alanında olmalıdır [Y veya  Z ile başlamalı]) ve kısa tanımgirerek parça listesini oluşturun. Object Editing: Initial Screen dialog kutusu açılır.

   10.         Continue. Create Object Catalog Entry dialog kutusu açılır.

   11.      Bir paket girip kaydedin.

   12.       Continue. Çevrim için Parça Listesi dialog kutusu yeniden açılır. Çevrim için parça listesi başarıyla yaratıldı.

   13.       Continue. Çevrim Planlama Görünümü ekranı açılır.

Çeviri ortamında Bir Nesne Listesi Oluşturmak ve Çalışma Listesini Editlemek

 

Çeviri ortamında bir çalışma listesi üretmek için öncelikle çevrim planlayıcısında bir parça listesi oluşturmanız gerekir.

   14.      Çevrim Planlama Görünümü ekranında, Nesne listesi tab sayfasını seçiniz. Create kullanarak  yeni bir nesne listesi oluşturunuz:

                            a.      Tanım alanında  bir tanım girin.

                            b.      Transport Evaluation alanına, arama yardımı ile Single Transport seçiniz.

                            c.      Parameter alanına, Data Warehousing Workbench de oluturduğunuz yada seçtiğiniz parça listesini giriniz.

                            d.      Sonraki adımda Değerlemeyi başlat (Start Evaluation in Next Step)  göstergesini ayarlayın.

                            e.      Değerleme için işi zamanlamak için  Continue seçiniz.

   15.      SE63 transaction da bir çalışma listesi oluşturmak ve onu işlemek için, çeviri ortamının dokümantasyonuna göre ilerleyin.

ABAP Editorunde son işleme

Metinler sadece A ve D versiyonlarına sahip objelerde çevrilir. Değiştirilmiş versiyon olan (M) ler çevrilmez. Bu nedenle, hedef dilde bakım ekranlarını açtığınızda, system bu nesneler için öncelikle eski metinleri (varsa) gösterir.

Eğer yeni çevrilmiş ancak M versiyonlu nesneleride görmek istiyorsanız bunun için bir program mevcuttur..

   16.      ABAP Editorünü çağırın (transaction SE38).

   17.      RSO_AFTER_TRANSLATION programını aşağıdaki parametrelerle çağırınız:

Request/Task: Parça listesinin adı

Language Key: Kaynak dil

Language Key: Hedef dil

Sistem parça listesindeki nesneler için metinleri kopyalar.

Data Warehousing Workbench’te çevrilen nesnelerin taşınması

Eğer yeni çevrilen metinleri diğer sistemlerde kullanmak isterseniz onları workbench in taşıma bağlantısı fonksiyonel alanını kullanarak taşıyabilirsiniz.

   18.      Çevrimi yapılmış nesneleri toplayın

   19.      Çevrilmiş nesneleri taşımak için kontekst menüden  Aşağıdakilerin hepsini taşı (Transport All Below)  seçiniz.

Bu toplana tüm nesneleri açıkça bir request e yazar. Bu eğer bazı nesneler zaten taşındıysa ve default olarak seçili değilse gereklidir..

Taşıma sırasında sadece metinler değil nesnelerin bütünü taşınmaktadır. Nesne sayısına bağlı olarak import süresi artabilir.

Sonuç

Çevrilmiş metinler artık sisteminizde ve ilave BI sistemlerinde hazırdır.

 

 

 

 

07

04 2009